Stress

Mariendals haver

Arbejdsmarkedsrettet rehabilitering af alvorligt stressramte.

I Mariendals Haver undersøges effekten af et arbejdsmarkedsrettet rehabiliteringsprogram for personer med svære stress-relaterede symptomer. Projektejer er Arbejdsmarkedscenter Syd, Aarhus Kommune, mens Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus, indgår som ekstern evaluator. Effekten af den givne intervention undersøges for psykologiske udfaldsmål (via spørgeskemaer), på mål for arbejdsmarkedstilknytning (via data fra DREAM-databasen) samt ved en kvalitativ interviewundersøgelse.

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Dansk Ramazzini Center (Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitetshospital) og Arbejdsmarkedscenter Syd og Nord, Aarhus Kommune. Fra Dansk Ramazzini Center deltager Morten Vejs Willert, Ane Marie Thulstrup, samt Joanna Wieclaw (ansat ved Center for Folkesundhed, Klinisk Socialmedicin, Region Midt).

Projektet løber fra 2009 til 2012 og er finansieret af en bevilling på 1.5 mio. kr. fra Forebyggelsesfonden.

Støjrisk

Støjbelastning i arbejdsmiljøet og risiko for tinnitus og nedsat høreevne

Dette projekt har til formål at afklare individuelle risikofaktorer for høretab og tinnitus i et støjbelastet miljø. Med udgangspunkt i genanalyser, niveau af antioxidanter i blodet og en analyse af forskellige andre formodede risikofaktorer for nedsat hørelse og tinnitus forsøger vi at forklare, hvorfor der er så stor forskel på den individuelle støjfølsomhed. Studiet bygger på STØJRISK-kohorten, der omfatter ca. 1200 arbejdere inklusive kontroller. Data er opsamlet i 2001 og 2009.

Projektet er et samarbejde mellem Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital, Øre-, Næse,- Halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro, Audiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Center for Psykiatrisk Forskning, Aarhus Universitetshospital, Det Nationale Center for Arbejdsmiljø, Arbejds- op miljømedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital og Audiologisk afdeling, Bispebjerg Hospital. Fra Dansk Ramazzini Center deltager .............

Projektet finansieres gennem støtte fra Arbjedsmiljøforskningsfonden (4 mio kr.). Herudover lønmidler fra Regionshospitalet Holstebro.

Modena

Risikoen for psykisk lidelse ved udsættelse for negative handlinger i arbejdslivet.

Det overordnede formål med Modena-projektet er at belyse helbredskonsekvenser og arbejdsevne ved langvarig gentagen udsættelse for negative handlinger på arbejdspladsen (mobning). Projektets specifikke formål er at undersøge: 1. Om mobning er forbundet med en forøget risiko for udvikling af depression, angst, somatisering og søvnforstyrrelser samt, i givet fald, om en sådan sammenhæng kan antages at være kausal? 2. Om køn, alder, lederstatus, coping og personlighed er modificerende faktorer for en eventuel sammenhæng? 3. Om mobning er relateret til udvikling af endokrin dysfunktion med nedsat HPA-akse aktivitet og 4. Om mobning nedsætter arbejdsevnen og medfører langvarigt sygefravær. Studiet baseres på data fra to store danske arbejdsmiljøkohorter (Prisme- og Mobnings-kohorterne) med i alt 7.069 baseline-deltagere i 2007 og opfølgende undersøgelse i 2009. I Modena-projektet er der i 2011 gennemført en tredje undersøgelsesrunde.

 

Mangler: Samarbejdspartnere, deltagere fra Dansk Ramazzini Center, støtte (fonde+bevilligernes størrelse).

Udviklet af Sara Lind